Tailleurs Femelles Factice

Brand > Siegel & Stockman

  • Siegel & Stockman Vintage Femme Enfant Tailleurs Professionnels Mannequin Mannequin 73
  • Siegel & Stockman Vintage Femmes Tailleurs Professionnels Mannequin Mannequin Dummy Lot 64
  • Siegel & Stockman Vintage Femmes Tailleurs Professionnels Mannequin Mannequin Dummy Lot 66
  • Siegel & Stockman Vintage Femmes Tailleurs Professionnels Mannequin Mannequin Dummy Lot 18